Súhlas s používaním súborov cookies

Súhlas s používaním súborov cookies

Ak nesúhlasíte s prijatím funkčných cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie obchodu, tak nie je možné ďalej pokračovať na náš web a budete presmerovaní na stránky Google.com. Ste si istí?

Nie je možné prijať iba cookies tretích strán pre sociálne médiá a reklamu a neprijať cookies nevyhnutné pre funkčnosť obchodu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PŮJČOVNA

Jméno a příjmení: NINA BUREŠOVÁ
bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha 9,
identifikační číslo: 74207229,
zapsaná do živnostenského rejstříku - Sp. značka OZI 3848/2017/ZO-REG-03,

pro prodej a pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darekkpromoci.cz

Formulář - odstoupení od smlouvy ke stažení:

Formulář - odstoupení od smlouvy Formulář - odstoupení od smlouvy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy NINA BUREŠOVÁ, bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha 9, identifikační číslo: 74207229, (dále jen „pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetového obchodu pronajímatele. Internetový obchod je pronajímatelem provozován na internetové adrese www.darekkpromoci.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky pronajímatele umístěné na adrese www.darekkpromoci.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít POUZE v ČESKÉM nebo ANGLICKÉM jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného pronajímatelem k pronájmu, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Pronajímatel není plátce DPH. Nabídka pronájmu zboží a ceny pronájmu tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky pronájmu zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu pronájmu.

2.3. Pro objednání pronájmu vyplní nájemce závazný objednávkový formulář uložený ve webovém rozhraní obchodu nebo přímo kontaktuje pronajímatele prostřednictvím adresy elektronické pošty (viz odstavec 13). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. předmětu pronájmu,

2.3.2. způsobu úhrady ceny za pronájem, údaje o požadovaném způsobu doručení předmětu pronájmu,

2.3.3. nájemci a

2.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním předmětu pronájmu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, ze které byla nájemcem objednávka odeslána na elektronickou adresu pronajímatele (dále jen „elektronická adresa nájemce“).

2.5. Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny pronájmu, předpokládané náklady na dopravu) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky pronajímatelem („potvrzení objednávky“) na elektronickou adresu nájemce a uhrazením zálohy nájemcem dle toho, co nastalo později.

2.7. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči pronajímateli.

2.8. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám.

3. CENA PŘEDMĚTU PRONÁJMU, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena předmětu pronájmu a případné náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „nájemné“) jsou vždy hrazeny nájemcem pronajímateli v plné výši předem. Nájemce může uhradit nájemné pronajímateli následujícími způsoby:

a) Dodání v rámci území České republiky:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet pronajímatele č. 1204447028/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet pronajímatele"),
 • PayPal
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o.), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek,
 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci.

b) Dodání v rámci území Slovenska:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet pronajímatele IBAN: CZ7720100000002700654952, vedený u společnosti Fio Banka, a.s.,
 • PayPal
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o., organizační zložka), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek,
 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci.

3.2. Společně s cenou za pronájem je nájemce povinen zaplatit pronajímateli také náklady spojené s dodáním předmětu pronájmu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se nájemným i náklady spojené s dodáním předmětu pronájmu.

3.3. Náklady spojené s vrácením předmětu pronájmu pronajímateli nejsou zahrnuty v ceně za dopravu a hradí je v plné výši nájemce na své náklady.

3.4. Není-li dohodnuto jinak, tak je v případě bezhotovostní platby nájemné splatné do 14 dní od uzavření nájemní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je nájemce povinen uhradit nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol sdělí pronajímatel nájemci v potvrzení objednávky.

3.6. V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele.

3.7. Případné slevy z ceny pronájmu poskytnuté pronajímatelem nájemci nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě či papírové podobě spolu se zbožím.

4. VRATNÁ KAUCE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ZNIČENÍ ČI ZTRÁTU

4.1. Pronajímatel je oprávněn požadovat uhrazení vratné kauce (jistoty) před odesláním předmětu pronájmu nájemci.

4.2. Výše vratné kauce je stanovena pronajímatelem individuálně zejména s ohledem na hodnotu předmětu pronájmu a dobu pronájmu. Vratná kauce slouží jako prostředek zajištění pohledávky pronajímatele zabezpečující navrácení předmětu pronájmu v původním stavu pronajímateli.

4.3. Z vratné kauce je pronajímatel oprávněn jednostranně zúčtovat svůj nárok na pohledávku vůči nájemci z titulu:

 • úplné či částečné ztráty předmětu pronájmu,
 • nenávratného poškození předmětu pronájmu (zejména roztržení, skvrny, které nelze vyprat, přelomení kartonu promoční čepice a jiné),
 • zničení předmětu pronájmu,
 • odstoupení od nájemní smlouvy nájemcem.

Opotřebení běžného charakteru způsobené řádným užíváním není předmětem odpovědnosti za škodu, zničení a ztrátu a nebude hrazeno z vratné kauce.

4.4. Hodnota poškozeného zboží, pro účely zápočtu pohledávky z vratné kauce, je stanovena na základě prodejní ceny, stejného či obdobného zboží ve webovém rozhraní obchodu. Pokud dojde k částečné ztrátě předmětu pronájmu (např. střapec promoční čepice), tak je hodnota poškozeného či ztraceného zboží stanovena dle tohoto ceníku:

 • Střapec nebo ročník promoční čepice - 100 Kč
 • Šál promočního taláru - 150 Kč

4.5. Pronajímatel je povinen předmět pronájmu bezodkladně po obdržení zpět od nájemce zkontrolovat a nejdéle do 14 dnů informovat nájemce poškození, zničení či ztrátě předmětu pronájmu.

4.6. Pronajímatel je povinen bezodkladně po obdržení předmětu pronájmu zpět od nájemce (nejdéle však do 14 dní) uhradit nájemci vratnou kauci poníženou o případnou pohledávku z titulu odpovědnosti za škodu, zničení a ztrátu. Není-li dohodnuto jinak, tak pronajímatel vrátí vratnou zálohu stejným způsobem jako byla předána nájemcem pronajímateli.

4.7. Nájemce je povinen se chovat k předmětu pronájmu s řádnou péčí a vynaložit veškerou dostupnou péči, aby předešel jeho poškození, zničení či ztrátě.

4.8. Nájemce je oprávněn užívat předmět pronájmu pouze k účelům, k nimž je pronajímatelem určen.

4.9. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.

5. DOBA PRONÁJMU A DŮSLEDKY POZDNÍHO VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

5.1. Doba pronájmu je sjednána pronajímatelem s nájemcem individuálně. Vždy je ale sjednána na dobu určitou. Není-li sjednána doba pronájmu předem, tak se má za to, že byla doba pronájmu sjednána na dobu 14 dní.

5.2. Dobu pronájmu začíná běžet okamžikem předání předmětu pronájmu pronajímatelem dopravci či nájemci dle toho, co nastalo dříve (dále jen "začátek pronájmu") a končí převzetím předmětu pronájmu po uskutečnění pronájmu pronajímatelem od dopravce či nájemce dle toho, co nastalo později (dále jen "konec pronájmu").

5.3. Pronajímatel má právo požadovat na nájemci smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Počet dní prodlení se počítá od sjednaného data konce pronájmu do doby, kdy mohl pronajímatel předmět pronájmu převzít sjednaným způsobem.

6. ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY

6.1. Odstoupit od smlouvy může nájemce pouze do okamžiku začátku pronájmu.

6.2. Pro účely práva na odstoupení od smlouvy musí nájemce o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat pronajímatele formou jednoznačného prohlášení, které zašle na elektronickou adresu (info@darekkpromoci.cz) popř. kontaktní adresu pronajímatele. Nájemce může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu.

6.3. Jednoznačné prohlášení by mělo obsahovat zejména následující údaje:

 • Jednoznačné rozhodnutí nájemce o odstoupení od smlouvy,
 • datum obdržení předmětu pronájmu,
 • jméno a příjmení nájemce,
 • adresu nájemce,
 • podpis nájemce (pouze pokud je odstoupení zasíláno v listinné podobě),
 • datum uplatnění práva.

6.4. Důsledky odstoupení od nájemní smlouvy

6.4.1. Odstoupí-li nájemce od nájemní smlouvy, pronajímatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí nájemce odstoupit od smlouvy, všechny platby v plné či krácené výši (viz odstavec 6.4.2.), které pronajímatel od nájemce obdržel. Pro vrácení plateb použije pronajímatel stejný platební prostředek, který nájemce použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně nájemce neurčil jinak.

6.4.2. Jelikož rezervací předmětu pronájmu dochází ke škodě na straně pronajímatele z titulu ušlého zisku, tak platí, že pronajímatel vrátí nájemci:

 • vratnou kauci,
 • cenu pronájmu v plné či krácené výši v závislosti na počtu dní mezi datem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a datem začátku pronájmu. Pronajímatel vrátí nájemci cenu pronájmu podle výše zmíněného pravidla ve výši:
 • 30 a více dní - 100 % ceny pronájmu
 • 20 až 29 dní - 75 % ceny pronájmu
 • 10 až 19 dní - 50 % ceny pronájmu
 • 1 až 9 dní - 10 % ceny pronájmu

Je-li sjednán způsob platby Dobírkou, tak má pronajímatel právo jednostranně započítat svůj nárok na pohledávku vůči nájemci z titulu odstoupení od smlouvy se závazkem z titulu vrácení vratné kauce.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

7.1. Způsoby doručení předmětu pronájmu určuje pronajímatel, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Způsob vrácení předmětu pronájmu určuje pronajímatel, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Není-li způsob vrácení předmětu pronájmu stanoven, má se za to, že bude použitý stejný způsob jako byl použit pronajímatelem při doručení předmětu pronájmu nájemci.

7.3. Osobní vrácení předmětu pronájmu na korespondenční adrese pronajímatele (bez použití dopravce) je možné pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.

7.4. Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat předmět pronájmu na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít předmět pronájmu při dodání. Nepřevezme-li nájemce předmět pronájmu při dodání, je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno předmět pronájmu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu pronájmu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tímto ustanovením jsou míněny mimo jiné i opakované náklady na dopravu vzniklé v důsledku nevyzvednutí předmětu pronájmu nájemcem po lhůtě na místě dle podmínek sjednaného dopravce.

7.6. Při převzetí předmětu pronájmu od dopravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu pronájmu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu nájemce stvrzuje, že obal zásilky obsahující předmět pronájmu byl neporušen.

7.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli na elektronickou adresu: info@darekkpromoci.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, emailem, nebo poštou pronajímateli na korespondenční adresu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Nájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží a formuláře závazné objednávky atd.) jsou chráněny autorským právem. Nájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2. Nájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků pronajímatele a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

8.4. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní, nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jejich určením.

8.5. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele předmět pronájmu dále pronajímat třetím osobám.

8.6. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy v případě podstatného porušení smluvních podmínek nájemcem. Za podstatné porušení podmínek se považuje zejména pokud nájemce:

 • neuhradil řádně a včas nájemné před začátkem doby pronájmu,
 • neuhradil řádně a včas nájemné před datem odlišným od začátku doby pronájmu, pokud byl mezi nájemcem a pronajímatelem sjednán odlišný datum pro uhrazení nájemné, než je datum začátku pronájmu,
 • pronajal předmětu najmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele,
 • neuhradil řádně a včas vratnou kauci pronajímateli,
 • prováděl na předmětu pronájmu jakékoliv změny a úpravy bez souhlasu pronajímatele.

9. OSOBNÍ ÚDAJE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen "GDPR").

9.2. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

9.3. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu nájemce.

9.4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů, které v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) blíže upravují práva a povinosti smluvních stran ve věci osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na tomto webovém rozhraní společně s těmito podmínkami.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s nájemní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Nájemci je doručována korespondence na adresu elektronické pošty, která byla použita pro účely objednání zboží.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. V případě, že se významem neshoduje česká a anglická jazyková verze ustanovení nájemní smlouvy, nebo je význam anglické verze nejasný z důvodu nedokonalého překladu, rozhodná jsou vždy ustanovení v českém jazyce. Je-li odchylka významná a prokáže-li nájemce, že jazyková odchylka ho uvedla v omyl tak podstatným způsobem, že kdyby o této odchylce věděl, tak by nájemní smlouvu neuzavřel, má právo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že nájemce o nejasnosti věděl, nebo mohl vědět vzhledem k obvyklé péči již v okamžiku uzavření nájemní smlouvy a bez zbytečného odkladu o této nejasnosti neinformoval pronajímatele.

11.3. Pronajímatel je oprávněn k pronájmu zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost pronajímatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRONAJÍMATELE:

Korespondenční adresa: Nina Burešová, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika
Adresa elektronické pošty: info@darekkpromoci.cz
Telefon: 723 021 002

V Praze dne 20.09.2019

Nina Burešová


Follow us on Facebook