Souhlas s používáním souborů cookies

Souhlas s používáním souborů cookies

Pokud nesouhlasíte s přijetím funkčních cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování obchodu, tak není možné dále pokračovat na náš web a budete přesměrováni na stránky Google.com. Jste si jistí?

Nelze přijmout pouze cookies pro Sociální média a reklamu a nikoliv Funkční cookies.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRODEJ

Jméno a příjmení: NINA BUREŠOVÁ
bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha 9,
identifikační číslo: 74207229,
zapsaná do živnostenského rejstříku - Sp. značka OZI 3848/2017/ZO-REG-03,

 pro prodej a pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darekkpromoci.cz

 Formulář - odstoupení od smlouvy ke stažení:

 Formulář - odstoupení od smlouvy   Formulář - odstoupení od smlouvy

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy NINA BUREŠOVÁ, bydliště Křivoklátská  885, 199 00 Praha 9, identifikační číslo: 74207229, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.darekkpromoci.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.darekkpromoci.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít POUZE v ČESKÉM nebo ANGLICKÉM jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátce DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující závazný objednávkový formulář uložený ve webovém rozhraní obchodu nebo přímo kontaktuje prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty (viz. odstavec 12). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1.    objednávaném zboží,

2.3.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

2.3.3.    kupujícím a

2.3.4.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, ze které byla kupujícím objednávka odeslána na elektronickou adresu prodávajícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím („potvrzení objednávky“) na elektronickou adresu kupujícího.

2.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)    Dodání v rámci území České republiky:

 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1204447028/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
 • PayPal
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o.), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek. 

b)    Dodání v rámci území Slovenska:

 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího IBAN: CZ7720100000002700654952, vedený u společnosti Fio Banka, a.s.,
 • PayPal
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o., organizační zložka), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek. 

 3.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.5.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.6.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě či papírové podobě spolu se zbožím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.    Právo odstoupit od smlouvy:

4.1.1.    Do 14 dnů ode dne převzetí zboží (dále jen „lhůta pro odstoupení“) má kupující právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Tuto lhůtu jsme se dobrovolně rozhodli prodloužit na 30 dní v rámci akce Garance 30 dní na vrácení peněz. Tato akce se vztahuje pouze na produkty, které nejsou upraveny na přání kupujícího. 

4.1.2.    Pro účely práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení, které zašle na elektronickou adresu (info@darekkpromoci.cz) popř. kontaktní adresu prodávajícího. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu.

4.1.3.    Jednoznačné prohlášení by mělo obsahovat zejména následující údaje:

 • Jednoznačné rozhodnutí kupujícího o odstoupení od smlouvy,
 • datum obdržení zboží,
 • jméno a příjmení kupujícího,
 • adresu kupujícího,
 • podpis kupujícího (pouze pokud je odstoupení zasíláno v listinné podobě),
 •  datum uplatnění práva.

4.1.4.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.2.    Důsledky odstoupení od smlouvy

4.2.1.    Odstoupí-li kupující od této smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu další náklady.

4.2.2.    S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět podle toho, co nastane dříve.

4.2.3.    Kupující zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu oznámí, že odstupuje od této kupní smlouvy, zpět prodávajícímu na korespondenční adresu (dále jen „korespondenční adresa“):

Nina Burešová, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika

4.2.4.    Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešlete zboží před uplynutím 14 dnů.

4.2.5.    Přímé náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

4.3.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy

4.3.1.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4.3.2.    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.4.    Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

4.4.1.    Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tímto ustanovením jsou míněny mimo jiné i opakované náklady na dopravu vzniklé v důsledku nevyzvednutí zboží kupujícím po lhůtě na místě dle podmínek sjednaného dopravce.

5.4.    Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5.    Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na elektronickou adresu: info@darekkpromoci.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, emailem, nebo poštou prodávajícímu na korespondenční adresu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 a násl., §2095 a násl., § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6.2.    Odpovědnost prodávajícího

6.2.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li takové ujednán, tak takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 •  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 •  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.2.3.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

6.2.4.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.2.5.    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.2.6.    Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.2.7.    Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.3.    Podstatné porušení smlouvy

6.3.1.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části věci, může kupující požadovat jen výměnu části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

6.3.2.    Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3.3.    Kupující sdělí (postupem dle odstavce  6.5. ) prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu  nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.3.4.     Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz ustanovení 6.4. níže.

6.4.    Nepodstatné porušení smlouvy

6.4.1.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4.2.    Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.4.3.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas (v přiměřené lhůtě, nejdéle však ve lhůtě 30 dní) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.4.4.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4.5.    Při dodání nové věci vrátí kupující podávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.4.6.    Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

6.5.    Uplatnění práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady

6.5.1.    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady (s výjimkou práva na přiměřenou slevu) uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční adrese:

Nina Burešová, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika

Kupující na tuto adresu zašle vadné zboží přepravní službou (např. Česká pošta, s. p.). Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" či obdobným výrazem a obsahovat

 • reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
 • kopii daňového dokladu prokazující koupi reklamovaného zboží,
 • podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresu a tel. číslo).

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

6.6.    Právo na přiměřenou slevu kupující uplatňuje jednoznačným písemným sdělením zaslaným na elektronickou či korespondenční adresu prodávajícího. Sdělení by mělo obsahovat minimálně údaje, z kterých bude možné jednoznačně určit osobu kupujícího, předmět reklamace, datum převzetí zboží, datum uplatnění práva a popis vady.

6.7.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží a formuláře závazné objednávky atd.) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

7.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní, nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jejich určením.

8. OSOBNÍ ÚDAJE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen "GDPR").

8.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

8.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů, které v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) blíže upravují práva a povinosti smluvních stran ve věci osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na tomto webovém rozhraní společně s těmito podmínkami.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručována korespondence na adresu elektronické pošty, která byla použita pro účely objednání zboží.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    V případě, že se významem neshoduje česká a anglická jazyková verze ustanovení kupní smlouvy, nebo je význam anglické verze nejasný z důvodu nedokonalého překladu, rozhodná jsou vždy ustanovení v českém jazyce. Je-li odchylka významná a prokáže-li kupující, že jazyková odchylka ho uvedla v omyl tak podstatným způsobem, že kdyby o této odchylce věděl, tak by kupní smlouvu neuzavřel, má právo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující o nejasnosti věděl, nebo mohl vědět vzhledem k obvyklé péči již v okamžiku uzavření kupní smlouvy a bez zbytečného odkladu o této nejasnosti neinformoval prodávajícího.

10.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.4.    Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Korespondenční adresa:      Nina Burešová, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika
Adresa elektronické pošty:  info@darekkpromoci.cz
Telefon:                                  723 021 002

V Praze dne 20.09.2019                                                                                                        

Nina Burešová


Follow us on Facebook